RUSKOORDINATOR.

Ruskoordinator:


- Samarbeider med politi og påtalemyndighet om vurderinger knyttet til om en ungdom er i målgruppen og egnet for straffereaksjon Ruskontrakt. 


- Koordinerer alle sakene som kommer fra Trøndelag politidistrikt til Konfliktrådet Trøndelag som omhandler ungdommer mellom 15 og 18 år som er anmeldt og siktet for narkotikalovbrudd, og som har samtykket til straffereaksjonen.


- Følger den enkelte sak fra mottak i Konfliktrådet til endt straffegjennomføring.


- Skal ha fokus på gjenopprettende prosesser

- Kombinere systemtenkning og praktisk utøvende arbeid

 

Koordinering betyr ansvar for;


- alt av saksbehandling tilknyttet sak


- innkalling og referat av møter


- kvalitetssikre at informert samtykke fra ungdom og verge foreligger


- kartlegging av den enkelte ungdommens livssituasjon. (Familieforhold, bolig, skole/dagtilbud, helse og rusbruk, fritidsinteresser/venner, kontakt med offentlig hjelpeapparat, ressurser og utfordringer.) Kartleggingen danner utgangspunkt for vurderinger knyttet til hvem som bør sitte i ungdommens team, hvor og hvor ofte rustesting bør foregå, og hvilken instans som bør gjennomføre støttesamtalene knyttet til rus.


- Kontakte og etablere samarbeid med personene som skal sitte i ungdommens team (representanter fra politi, kommunen (støttesamtaler), helse(fastlege/testing), videregående skole/ungdomsskole)


- gjennomføre oppstartmøte og skrive ruskontrakten (sammen med ungdommen)


- påse at ungdommen følger de krav og vilkår som er satt i Ruskontrakten.


- håndtere brudd


- videreformidle informasjon til alle i teamet


- avgjøre når bruddsamtale skal skje (i samråd med påtalemyndigheten)


- konsekvenser ved brudd,


- skrive melding om brudd


- avslutte saken


- skrive evalueringsskjema


- sørge for at andre overtar stafettpinnen når gjennomføringstiden er utløpt

Gevinst med ruskoordinator-rollen:


- En og samme koordinator for alle sakene i hele Trøndelag.


- Bidrar til å skape lik praksis både i forhold innholdet i straffereaksjonen Ruskontrakt og utøvelsen.


- Får kunnskap og erfaring gjennom mengdetrening.


- Erfaring og kunnskap fra en kommune kan formidles videre til en annen

Copyright Text and Footer Links

Insert Image