LES MER OM PROSJEKTET

Dette prosjektet har hovedfokus på en rusforebyggende innsats. Vi ønsker at barn og unge som eksperimenterer med narkotika skal få hjelp til å stoppe en uheldig utvikling før alvorlige rusproblemer utvikles. Dersom vi lykkes, vil dette også kunne forebygge rekruttering til rusmiljøene for fremtiden og forhindre at vi får flere tyngre narkomane med et langt større hjelpebehov. 

FOKUS PÅ FOREBYGGING

Formålet med dette prosjektet er ikke å straffe barn- og unge som bruker rus og dopingmidler. Innholdet er i all hovedsak bygget på en kanalisering av egnede tiltak som samtaler mellom ungdom, foresatte og fagpersoner. Dersom vi sammen får begrenset ungdommens rusbruk i kontraktsperioden, anser vi det som en større sjanse for at de kan forbli rusfri senere i livet. Vi ønsker å bidra til en tverrfaglig innsats, bygge opp kunnskap som igjen kan forebygge skadevirkninger av rusmiddelbruk. Veien mot målet er individuelt tilpassede samtaler med ungdom og foresatte, eventuelt deltakelse i behandlingsprogram, rustesting og en bevisstgjøring om hva ytterligere rusbruk kan medføre. Kunnskap er viktig når en skal ta viktige valg for fremtiden.

Prosjektet "Lik praksis - ruskontrakter" ble initiert av Fylkesmannen i Trøndelag, som innledet et samarbeid med Konfliktrådet Trøndelag i 2017

Utgangspunktet var en visjon om en modell som var forutsigbar i et samlet tverrfaglig system som kan forebygge en negativ utvikling for barn og unge som eksperimenterer med rusmidler. Målgruppen er 15-18 år, og skal i utgangspunktet uansett ikke benytte seg av rusmidler, legale eller illegale. Alderen til målgruppen er vesentlig, da barn og unge er langt mere utsatt for skadevirkninger enn voksne. Barn og unge kan også ha mindre forutsetninger til å vurdere eget rusbruk og potensielle skadevirkninger. Det vil være en enorm samfunnsgevinst å på et tidlig tidspunkt forebygge rusmisbruk som vi vet kan ødelegge fremtiden for mange unge brukere - samt påføre negative konsekvenser for deres familie og nettverk. Ringvirkningene av rusmisbruk kan bli store. For oss er det derfor viktig å ha en løsningsfokusert  tilnærming og se etter konstruktive tiltak som kan en positiv effekt for målgruppen. For prosjektet er ulike løsningsstrategier satt i et tverrfaglig system nøkkelen til en vellykket fremdrift.

Rusprosjektet i Trøndelag skal sørge for en lik praksis i ruskontraktsarbeidet.  

Vi ønsker en lik praksis også av rettsikkerhetsårsaker , men det er spesielt viktig at ungdom får det samme tilbudet uansett hvilken kommune de tilhører. I tillegg har vi en målsetning om at ungdommene og vergene velger ruskontrakt framfor bot/forelegg. Ruskontrakt består av rustesting og samtaler. Vi har hovedvekten på samtalene som vi mener er det beste forebyggende tiltaket.


Prosjektet involverer alle kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag politidistrikt, Trøndelag Statsadvokatembete, rådmannsutvalget i Trøndelag og konfliktrådet Trøndelag.

Påtalegrunnlaget bygger på Straffeprosessloven § 71 a annet ledd, overføring til konfliktråd. En fordel med denne overføring er at ungdommen har en mulighet for at straffereaksjonen ikke kommer på vandelsattesten.

Når det gjelder «lik praksis» har vi etablert et system i samarbeid med fastleger og kommunale ressurser som gjør at alle ruskontrakter gjennomføres med den samme forutsigbare prosedyre. Prosjektet har inngått samarbeidsavtale med samtlige 39 kommuner som betaler egenandelen på hurtigtester, samt et samarbeid med politidirektoratet som gjør at innkjøp av 12 paneltester begrenes til 1/6 del av hva prisen normalt ville ha vært.

Det er viktig å merke seg at alle kommunene i Trøndelag tar testing og samtaler med ungdommen og at dette ikke ligger hos politiet i prosjektperioden. Det er også et samarbeid mellom førstelinjetjenesten og andrelinjetjenesten. 


For at kommunene skal stå best mulig rustet til å gjøre disse oppgavene har vi også startet en stor kompetanseheving innenfor hasjavvenning, antidoping, sinnemestring og rustesting. Viktige samarbeidspartnere her er KORUS, Fylkesmannen, St. Olavs Hospital, Antidoping Norge og Politidirektoratet. Vi samarbeider også med andre instanser som er relevant for prosjektet. Det handler om å balansere og bruke kunnskapen riktig, der det er behov.

 

For påvise bruk, og hvilke rusmidler barn og unge benytter og hvor stort omfanget er - vil det være naturlig at ungdom blir underlagt rustesting. Dette vil være del av en viktig prosess som skal begrense skadevirkninger av rusbruk og være grunnlag for videre samtaler og oppfølging i ruskontrakten. 


Vi ønsker å hjelpe - ikke straffe. Vi er på rusbrukernes side, og ønsker å motvirke at de begir seg inn på en vei de selv ikke makter å ha kontroll på. Mange eldre rusmisbrukere fikk aldri den hjelp de trengte, de ble ikke tatt på alvor og da hjelpen kom var det alt for sent. Mange ser seg tilbake og sier "hvorfor var det ingen som stoppet meg?" 


For å lykkes med dette arbeidet har vi derfor hentet inn støtte og hjelp, kunnskap og ekspertise fra fra de mange der ute som har erfaring og viktige roller i det rusforebyggende og behandlende fagområdet.

Prosjektet har laget faste rutiner på disse områdene, og fra september 2019 gått over til en utprøvings-fase som går frem til juni 2021. 


1. Overføringsgrunnlag og straffenivå

1.1 Trinnene i straffutmålingen

1.2 Koordineringsgruppene

1.3 Politiets bekymringssamtale

1.4 Førerkort

1.5 Doping

1.6 U18 sakene og faste jurister                                           

2. Informasjonshefte og samtykkeerklæring

2.1 Informasjonshefte

2.2 Samtykkeerklæring                                                              

3. Mal for ruskontrakt

3.1 Oppstartsmøte

3.2 Deltakere i teamene

3.3 Tiltak i trinnene

 3.4 Hyppighet på møtene                                                                                       

4. Testing

4.1 Hurtigtesting

4.2 Medisinsk testing

4.3 Tilfeldig tester, faste tester og hyppigheten

4.4 Når skal medisinske tester benyttes

4.5 Rekvirentkode

4.6 Sanksjonære tester                                                                                                                   

5. Bruddhåndtering

5.1 De generelle vilkårene

5.2 Ruskontrakten og forpliktelser i de ulike trinnene

5.3 Grunnvilkåret

5.4 Bruddprosedyrer

5.5 Spesielt for håndteringen av trinn 1 saker

5.6 Forholdsmessighet trinn 1 saker                                                                                                     

6. Tverrfaglig samarbeid

6.1 Rutiner for samhandling når ungdom har forskjellig oppholdskommune og folkeregistrert kommune

6.2 Forutsetninger for testing ved videregående skoler

6.3 Evalueringsskjema

6.4 Hasjavvenning og Motiverende Intervju  


Øvrig tverrfaglig samarbeid                                    Copyright Text and Footer Links