KOMPETANSELØFT

Ett av prosjektets mål er at ungdom som samtykker til ruskontrakt skal få god kvalitet på kommunens tjenester, både når det kommer til rustesting og samtaler.


En annen målsetning er at alle kommunene i Trøndelag skal ha god kvalitet på disse tjenestene, slik at ungdommen er sikret hjelp uavhengig av bosted. Derfor har samtlige kommuner med involverte aktører og utvalgte fra politi og videregående skoler fått tilbud om kompetanseløft i regi av prosjektet.

Kompetanseløft rustesting.

Vi har et tett samarbeid med St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trøndelag - Avdeling for klinisk farmakologi,

Avdelingen tilbyr:

 • Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler
 • Medisinsk tolkning av alle prøvesvar
 • Rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Undervisning og kurs til leger/ medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner

Prosjektet har sammen med avdeling for klinisk farmakologi arrangert to fagdager for den overnevnte gruppe. 35 av 39 kommuner deltok på disse fagdagene, hvor invitasjonen i første rekke gikk til kommuneoverleger og helsesekretærer med ansvar for kommunens rustesting. Fagdagens innhold var blant annet informasjon og opplæring om:

 1. Tradisjonelle illegale stoffer
 2. Nye psykoaktive stoffer
 3. Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin
 4. Hvordan avdekke forsøk på manupilering av rusprøver
 5. Analysemetodikk - hurtigtester og medisinske tester.
 6. Rutiner ved prøvetakingsenheten
 7. Rekvisisjon for analyse av legemidler og rusmidler.

Kompetanseløft russamtalen. Prosjektet avdekket i en tidlig fase store ulikheter i kompetansenivået hos de ansvarlige for rus-samtale med ungdommene hos samarbeidskommunene. Flere kommuner hadde heller aldri ungdommer under 18 inne til samtaler om rusbruk. De aller fleste kommunene etterspurte også mere kunnskap om antidoping og steroidebruk, da dette også er en viktig del av prosjektet. 

Det ble derfor etablert kontakt med uteseksjonen i Trondheim som er den instansen i Trøndelag som har flest ungdommer av denne målgruppa inne til samtaler. De ble invitert til å gi en introduksjon til de øvrige kommunene om hva som er viktige verktøy rundt samtaler med ungdom. På samme grunnlag ble også Antidoping Norge invitert.

Uteseksjonen i Trondheim og Antidoping Norge gjennomførte derfor 2x2 dagers introduksjonskurs om viktige verktøy og metoder i samtalen med ungdom. Tema for disse kursdagene var

 1. MI (Motiverende Intervju)
 2. Kognitiv terapi
 3. HAP (Hasjavvenning) Kunnskap om skadevirkninger. Verktøy i samtale.
 4. Hvordan skape en trygg relasjon med ungdommen
 5. Antidoping. Kunnskap om doping. Helseskader ved misbruk

33 av 39 kommuner har deltatt på disse samlingene.

Dersom de ansatte i kommunene ønsker å fordype seg videre i temaene MI, HAP eller Antidoping, vil de få tilbud om kurs gjennom Kompetansesenter Midt-Norge som også er en viktig samarbeidspart for prosjektet.

Copyright Text and Footer Links